CDM光盘升级方法:

1.       下载升级文件FW361.ZIP, 解压缩后得到*.BIN的源文件

2.       IE浏览器中进入高级管理员界面ADMIN

3.       进入系统维护篇--

4.    进入 固件升级

5.    出现以下信息:

这个动作将使服务器进入升级模式,在这个模式下,服务器将不能被普通用户访问,一直到升级结束或是服务器重启.这个动作要求浏览器支持HTML档案上传功能,服务器将在固件升级后自动重启
                         
,确定升级

6.    确定OK,在浏览项目中选取源文件*.BIN所在的路径

7.    点选升级,完成所有的升级步骤

8.    此时系统将自动重新启动.

 

:各种语言版本可以自由的升级更改

返回